НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ


 • _dsc1814-red2 Екоминистрите на ЕС ще обсъждат в Малта адаптацията към изменението на климата (24 април, 2017 | 16:35) - Служебният министър Ирина Костова ще участва в традиционното за всяко ротационно Председателство на ЕС неформално заседание на Съвета на министрите по околна среда. Срещата е на 25 и 26 април 2017 г. във Валета, Малта. На нея министрите ще обсъдят секторите, в които е необходимо да бъдат съсредоточени усилията за изпълнение на поетите в Париж ... Прочети още
 • 44444 Земите с рядка растителност у нас са в добро състояние, установиха учени (23 април, 2017 | 8:54) -   Екосистемите с рядка растителност в страната са в добро до много добро състояние. Това отчетоха на заключителна конференция учените, работили по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България“ (SPA-ECOSERVICES). Проектът се финансира по Програма БГ03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се управлява от МОСВ. ... Прочети още
 • 1 С иновативна технология събират данни за шума в морската среда и за отпадъци по плажовете (22 април, 2017 | 8:30) - С иновативна техника ще се събират данни за шума в морската среда и за отпадъци по плажовете на Черноморието. Дейностите са част от проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води“, финансиран по Програма БГ02 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. В рамките на проекта са доставени ... Прочети още
 • img_4696 Прецизна апаратура ще открива 12 нови вещества в подземните и повърхностните води (21 април, 2017 | 16:17) - Изпълнителната агенция по околна среда ще извършва мониторинг на 12 нови органични вещества във води, седименти и биота. За целта ще бъде купена прецизна апаратура, с която ще се оборудват лабораториите на агенцията в София, Пловдив, Стара Загора, Враца, Велико Търново, Монтана, Плевен, Русе и Шумен. Ще бъдат разработени и методи за пробоподготовка и анализ ... Прочети още
 • 20150417_105206 МОСВ определи със заповед реакцията на структурите си при замърсяване на природните води (21 април, 2017 | 15:38) - На 20 април 2017 г. бе издадена заповед, с която се определя взаимодействието на структурите на МОСВ и действията, които се предприемат при установяване на наднормено замърсяване на водите. Документът разпорежда реакцията веднага след установяване на замърсяването и изготвянето на протоколите от изпитване на пробите, включително уведомяването на компетентните органи, макар че съгласно Закона за ... Прочети още
 • picture5-red Експерти анализираха състоянието на черната мида и рапана в Черно море (21 април, 2017 | 10:44) - Учените от Института по рибни ресурси (ИРР) във Варна изследваха популациите на черната мида (Mytilus galloprovincialis) и рапана (Rapana venosa) пред българския бряг на Черно море. Експертите установиха количествата, размерите и разпределението на двата вида, и изследваха факторите на околната среда, които оказват влияние върху тези видове мекотели. Дейностите са извършени по проект „Повишаване на ... Прочети още
 • logo_eea Морските води вече се наблюдават по-ефективно (20 април, 2017 | 16:32) - Морските води вече се наблюдават по-ефективно, след изпълнението на дейностите по проект „Подобрен мониторинг на морската вода“ (IMAMO). Проектът е финансиран по Програма БГ02 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. В рамките на проекта е разработена система за мониторинг в реално време, която се състои от две закотвени станции - в ... Прочети още
 • 20150417_105206 Министър Костова иска съдействие от МИ, МЕ и МРРБ при мониторинга на водите (13 април, 2017 | 9:17) -   Министърът на околната среда и водите от служебния кабинет Ирина Костова е поискала съдействие от три министерства – на икономиката, на енергетиката и на регионалното развитие, по отношение мониторинга на подземните и повърхностните водите. Причината е несъответствие в качеството на водата  в някои от кладенците за питейно-битово водоснабдяване на Хасково, където бяха установени отклонения ... Прочети още
 • img_7170-%d1%80%d0%b5%d0%b4 Експерти изобразиха на карти тревните екосистеми у нас (7 април, 2017 | 18:21) - Експерти оцениха тревните екосистеми в страната извън мрежата НАТУРА 2000 и ги класифицираха в пет типа, които изобразиха на карти. Дейностите са в изпълнение на проект „Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България“ (IBER-GRASS), който се финансира по програма БГ03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от ... Прочети още
 • 0422_earth Световният ден на земята се отбелязва на 22 април (7 април, 2017 | 16:52) - Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. За първи път инициативата се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва ... Прочети още
 • untitled България е отличник по управлението на опасните отпадъци (7 април, 2017 | 11:07) - В МОСВ се проведоха два семинара по управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и по управлението на опасните отпадъци и полихлорираните бифенили. Организатори са EK и дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в министерството. По време на срещите, открити от зам.-министъра на околната среда и водите в служебния кабинет Красимир ... Прочети още
 • img_7037-red Изложба представя места с рядка растителност в Ботаническа градина на Софийския университет (6 април, 2017 | 15:00) - Изложба в Ботаническата градина на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ в София представя места с рядка растителност у нас – дюни, скали и сипеи. Паната, разположени между растенията, са част от работата по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България“ (SPA-ECOSERVICES). Проектът се финансира по програма БГ03 ... Прочети още
 • luxembourg Решение на Съда на ЕС за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух (5 април, 2017 | 17:07) - Съдът на ЕС в Люксембург постанови решението си по дело С-488/15, според което България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на страната, както и за изготвяне и изпълнение на планове за качество на въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-кратък. ... Прочети още
 • anaerobni 19 общини могат да кандидатстват за изграждане на анаеробни инсталации по ОП „Околна среда 2014-2020“ (5 април, 2017 | 11:49) - 19 общини ще могат да кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. Новата процедура е с бюджет 91,5 млн. лв. Допустимите бенефициенти са общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците: РСУО Русе, в което влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле ... Прочети още
 • tec-2 Актуална информация за големите горивни инсталации (4 април, 2017 | 17:16) - На заседание на комитет, по чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, на 28 април 2017 г. предстои гласуване за приемането на нови Заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големите горивни инсталации (ГГИ). Изготвеният проект на Заключения  за НДНТ съдържа нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и ... Прочети още
 • img_6937 Министър Костова: Отпадъчните води са част от синята кръгова икономика (4 април, 2017 | 15:01) - „Устойчивото управление на отпадъчните води би могло да осигури  вода, енергия, хранителни вещества и други материали, годни за повторна употреба“. Това каза министърът на околната среда и водите от служебния кабинет Ирина Костова при откриването на Деветата международна конференция БУЛАКВА – „Синя кръгова икономика“. Разходите за управлението на отпадъчните води не могат да се сравнят ... Прочети още
 • img_6888-%d1%80%d0%b5%d0%b4 Учени обследваха 7200 язовири и езера и 31 хил. речни участъка по проект (31 март, 2017 | 17:58) - Експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките (БАН) са обследвали и изобразили на карти реките, езерата и язовирите у нас и ползите им за обществото. Дейностите са по проект „Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България“ (FEMA). Той се финансира по програма БГ 03 ... Прочети още
 • dsc_0010 2043 предложения кандидатстват за финансиране в кампанията „За чиста околна среда“ (31 март, 2017 | 15:45) - 2043 проекта кандидатстват за финансиране в кампанията „За чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите. Те са за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се осъществява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС). Пълният списък на ... Прочети още
 • gyps_fulvus_richard_bartz МОСВ иска съдействие от МВР, МЗХ и по-строг контрол от РИОСВ заради белоглавите лешояди в Кресна (31 март, 2017 | 9:47) - Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова е изпратила писмо до колегата си от МВР Пламен Узунов за бързо разследване и наказване на виновните лица за отравяне на защитени видове и унищожаването на почти цялата популация на силно застрашения белоглав лешояд в района на Кресна. Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е птица от семейство ... Прочети още
 • img_6826 Министър Ирина Костова откри Младежка конференция (30 март, 2017 | 14:43) - Mинистърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова откри  Mладежка научно-приложна сесия за сектор „Водно строителство“. Тя се провежда за трета поредна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Организатори са Научно-техническият съюз по водно дело, Федерацията на научно-техническите съюзи  и  хидро-техническият факултет при УАСГ. „Радвам се да открия Младежката ... Прочети още
 • img_6850 МОСВ предостави 10 млн. лв. на здравното министерство за подобряване мониторинга на качеството на питейните води (30 март, 2017 | 14:20) - Министерството на околната среда и водите отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води. Договорът за безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ беше подписан днес между служебните министри на околната среда и водите Ирина Костова и на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. „За ... Прочети още
 • co2-sky Република България ще подпише Споразумение с Република Малта за продажба на емисии (29 март, 2017 | 13:47) - Република България ще подпише с Република Малта Споразумение за продажба на излишъка от Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations – AEAs) до 2022 г., в изпълнение на чл. 67, ал. 5 и 6 от Закона за ограничаване изменението на климата и съгласно Решение №406/2009/ЕО. Решението обхваща емисии от секторите извън Европейската схема за търговия ... Прочети още
 • kal7 Правителството обсъди временни мерки за защита на района на Калиакра (29 март, 2017 | 13:08) - Министерският съвет обсъди временни мерки за защита на района на Калиакра в изпълнение на Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14 на Съда на Европейския съюз. С тях се налага временно ограничаване на дейностите в територия на защитената зона „Комплекс Калиакра”. През януари 2016 г. Съдът на ЕС постанови решение, с което осъди България ... Прочети още
 • 12345 Изготвя се списък на чуждите видове в България и Югоизточна Европа (28 март, 2017 | 15:09) - До края на април ще бъде изготвен списък на чуждите растителни и животински видове за региона на Югоизточна Европа, вкл. България. Базата данни ще бъде достъпна в интернет страницата на проекта „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България” (ESENIAS). Всеки от видовете ще ... Прочети още
 • fullsizerender Министър Костова даде старт на проекта за пречиствателната станция на Елхово (28 март, 2017 | 14:14) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова и кметът на Елхово Петър Киров подписаха договор за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на града. „За мен е чест да сложа подписа си върху този договор, който е бил в процес ... Прочети още
 • %d0%bf-%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%b7%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0 МОСВ взема мерки за пожарната безопасност в защитените територии (28 март, 2017 | 13:16) - Министърът на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед, с която определя периода от 1 април до 31 октомври 2017 г. за пожароопасен сезон в защитените територии изключителна държавна собственост. Целта е да се предотвратят пожари в резерватите, поддържаните резервати и националните паркове, а в случай на възникване да се ограничи разпространение им и ... Прочети още
 • p001703b МОСВ раздаде над 300 комплекта електропастири в районните с най-голяма популация на кафява мечка (25 март, 2017 | 9:07) - За последните четири години Министерството на околната среда и водите е раздало над 300 комплекта електропастири в районите с най-многобройна популация на кафява мечка – Смолян и Пловдив. Средствата за тях са осигурени по различни проекти, финансирани с европейски средства, както и от бюджета МОСВ. Важно е местните хора да познават навиците на мечките и ... Прочети още
 • emw-award-ceremony_4 София бе в първата десетка за наградите на Европейската седмица на мобилността ‘2016 (24 март, 2017 | 16:24) -   2427 града, с 557 повече от предишната година, участваха през 2016-а в Европейската седмица на мобилността, а  София бе сред първите десет града, състезаващи се за приза. Малмьо и Брюксел обаче спечелиха големите награди. На церемония в Брюксел еврокомисарят  по транспорта Виолета Булц и Даниел Калея, главен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската ... Прочети още
 • 25ans-ecolabel_2017-03-22_1 Схемата за екомаркировка на ЕС е въведена преди 25 години (23 март, 2017 | 17:31) -            25 години от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, предлагаща на потребителите по-здравословен, безопасен и устойчив – cool  начин на живот, се навършват на 23 март 2017 г. 40 000 са вече продуктите и услугите с екомаркировката на ЕС. Българските производители на продукти с екомаркировката на ЕС са „Завод за хартия Белово“ АД, „Костенец ... Прочети още
 • image-0-02-05-31ce9a7ec88cde7a19092c8efe81e28ef1aa6d5890c147049ea6f681a3e79297-v Министър Костова обсъди ПУРБ с колегите си от Вишеградската четворка и Румъния (22 март, 2017 | 16:45) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова участва днес в среща на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка - Полша, Унгария, Чехия, Словакия, заедно с България и Румъния. Срещата се състоя във Варшава. Министрите обсъдиха опита на страните, свързан с подготовката на втория цикъл на Плановете за управление на речните басейни ... Прочети още
 • dsc_0590 Над 200 деца участваха в Световния ден на водата в Пловдив (22 март, 2017 | 15:48) - Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева откри празника в Цар Симеоновата градина по повод днешния Световен ден на водата. Със свои творби и изпълнения в него участваха деца от пловдивски училища. „Щастлива съм, че заедно отбелязваме празника на водата“, каза зам.-министър Колева. Тя подчерта, че е важна грижата за опазването на водата и ... Прочети още
 • 20150417_105206 Министър Костова ще обсъди ПУРБ с колегите си от Вишеградската четворка и Румъния (21 март, 2017 | 16:41) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова ще участва в срещата на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, на която ще присъстват и представители на България и Румъния. Срещата ще е на 22 март 2017 г. във Варшава. Министрите на околната среда ще обсъдят опита на ... Прочети още
 • img_6664 Министър Костова: Недостигът на кадри във водния сектор трябва да е държавна грижа (21 март, 2017 | 15:03) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова и зам.-министър Ренета Колева участваха днес в кръгла маса на тема „Образоване и реализация в България на специалисти във водния сектор“. „Не само в проектирането и прединвестиционните проучвания, а в строителството и правилната експлоатация на всички съоръжения, има място за кадрите във водния сектор“, ... Прочети още
 • 2 Министър Костова се срещна с жители на с. Труд (15 март, 2017 | 18:21) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова, зам.-министрите Мариела Начева и Ренета Колева, и експерти от МОСВ се срещнаха с представители на инициативния комитет на жителите в с. Труд. На срещата присъстваха кметът на селото Красимир Минков, подкрепящ протестиращите, и директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев. Със заповед на ... Прочети още
 • wp_20161008_002 На 22 март отбелязваме Световния ден на водата (10 март, 2017 | 15:56) - Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия ... Прочети още
 • 20150417_105206 Решение за екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП „Пирин“ (8 март, 2017 | 14:22) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова реши да се извърши екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП "Пирин" за периода 2014-2023 г.   Решението е публикувано и в секция "Превантивна дейност", раздел "Екологична оценка". http://www5.moew.government.bg/?page_id=52829  
 • jivkov Рециклираме все повече биоотпадъци (7 март, 2017 | 16:00) - Количеството на рециклираните биоотпадъци в България нараства и за 2015 г. са отчетени 311 хил. тона, което е приблизително една трета от общия процент на рециклираните отпадъци от бита. Това стана ясно на Осмата международна конференцията „Save the Planet”, в която взе участие заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Той отбеляза, че страната ... Прочети още
 • 1 Министър Костова: Отменям решението си да не се извършва екологична оценка на Плана за управление на Пирин по целесъобразност (6 март, 2017 | 19:45) - Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова прие в министерството представители на медиите и на протестиращите пред ведомството, за кратко изявление по повод решенията й за екологичната оценка на актуализирания проект на План за управление на Национален парк „Пирин“. „Поради големия обществен интерес през последните дни и след много заседания и ... Прочети още
 • %d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd_1 Министър Костова отменя решението си за екооценката на Плана за управление на НП „Пирин“ (6 март, 2017 | 17:15) - С оглед обществения отзвук от Решение № ЕО-1/01. 03. 2017 г., министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова отменя решението си за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. МОСВ ще разпореди да бъде извършена ... Прочети още
 • %d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd Министър Костова отменя решението си за предварителното изпълнение на Плана за НП „Пирин“ (6 март, 2017 | 13:11) - След обществения отзвук по предварителното изпълнение на Решението, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта на актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г., министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова заяви, че още днес решението й ще бъде отменено. Няма ... Прочети още
 • world-wildlife-day-3-march-elephants-picture Световният ден на дивата природа се отбелязва на 3 март (2 март, 2017 | 11:46) - На 3 март е подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), а Общото събрание на ООН обяви датата за Световен ден на дивата природа на 20 декември 2013 г. Тази година мотото е „Да чуем гласовете на младите“, с което се насърчават младежите по целия свят да се ... Прочети още
 • img_6544 МОСВ и Световната банка подготвят Национална стратегия за адаптация към изменението на климата (1 март, 2017 | 16:12) - Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между МОСВ и международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги в областта на климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух. ... Прочети още
 • img_6486 Деца от екоклуб „Гея“ закичиха МОСВ с мартеници от естествени материали (1 март, 2017 | 14:14) - Деца от екоклуб „Гея“ в столичното 74-то СУ и от Националния ученически екопарламент закичиха ръководството на МОСВ и директорите на дирекции във ведомството с ръчно изработени от тях мартеници от естествени, рециклируеми материали. Малката гъдуларка и певица от ІV „в“ клас Мария Иванова поздрави присъстващите с настъпващите пролетни празници. Заместник-министърът на околната среда и водите ... Прочети още
 • %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb Министър Костова участва в Съвета на екоминистрите в ЕС (1 март, 2017 | 12:08) - На редовното заседание на министрите на околната среда в ЕС в Брюксел бе постигнато съгласие за Общ подход по ревизията на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). След това решение Съветът може да започне преговори с Европейския парламент с цел постигане на споразумение по окончателния текст. Българската позиция по компромисния текст на Председателството и ... Прочети още
 • img_7725000 Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да свиват гнезда (27 февруари, 2017 | 17:29) - Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ започнаха старателно да събират материал за оформяне на гнезда. В момента на наколната платформа и наземната част пребивават 60 птици от защитения вид. Около 10 екземляра са наблюдавани в разтопената част от езерото. Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се ... Прочети още
 • loek-essers-1170x520 Министър Костова ще участва в заседание на министрите на околната среда на ЕС (27 февруари, 2017 | 11:37) - Редовното заседание на Съвета по околна среда на ЕС, в което ще участва министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова, ще се проведе в Брюксел на 28 февруари. Екоминистрите ще обсъдят ревизията на Европейската схема за търговия с емисии с оглед постигането на съгласие по позицията на Съвета. Общото становище ще ... Прочети още
 • %d0%bc%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d0%b93 И тази година мурсалският чай е забранен за бране (24 февруари, 2017 | 15:34) - И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки (Sideritis scardica Grisb.), е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Забраната е в сила втора поредна година. Целта е да се възстановят находищата му в природата. Ограничението е регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите ... Прочети още
 • img_5694 Голяма част от морските курорти вече са с пречиствателни станции (24 февруари, 2017 | 14:22) - Почти всички селища по Българското Черноморие вече разполагат с пречиствателни станции стана ясно на среща между министрите на туризма доц. д-р Стела Балтова и на околната среда и водите доц. д-р инж. Ирина Костова. През първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ в чистотата на Черно море бяха инвестирани над 350 млн. лв. Модернизирани ... Прочети още
 • trud РИОСВ – Пловдив провери извънредно биоцентралата в с. Труд (24 февруари, 2017 | 10:42) - Извършена е извънредна проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив на „Централа за производство на ел. енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“ в с. Труд, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД. При обследването за разпространение на миризми от производствената дейност, в радиус от около 300 метра около централата, не ... Прочети още
 • img_6456 Министър Костова се срещна с представители на Световната банка (22 февруари, 2017 | 16:34) -   Министърът на околната среда и водите Ирина Костова и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън обсъдиха дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и постигнатото по двете споразумения, подписани на 28 септември  2016 г. Споразуменията предвиждат Световната банка да предостави аналитични и консултантски услуги на МОСВ за подобряване на качеството на въздуха ... Прочети още
 • 6 Министър Костова проведе работна среща с директорите на изнесените структури на МОСВ (17 февруари, 2017 | 15:33) - Министърът на околната среда и водите Ирина Костова проведе днес работна среща с директорите на изнесени структури на МОСВ в страната – Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), Басейновите дирекции (БД) и дирекциите на националните паркове “Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“. Министърът ги запозна с предстоящите задачи, които трябва да се изпълнят по ... Прочети още
 • 123 МОСВ ще финансира проекти за опазване на биоразнообразието по две стратегии за местно развитие (16 февруари, 2017 | 10:19) - Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подписа споразумения с две сдружения – „Местна инициативна група Поморие“ и  „Местна инициативна група Белене – Никопол“, за изпълнение на проекти в областта на биоразнообразието по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага за първи път от няколко оперативни ... Прочети още
 • _dsc1373 Министър Костова: Няма нарушения при обществените поръчки в МОСВ (14 февруари, 2017 | 15:56) - „Няма констатирани  нарушения в обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите“. Това заяви на пресконференция служебният министър Ирина Костова при представяне на екипа и приоритетите в работата си. Докладът на МОСВ до МС беше предаден в срок. Вътрешният одит, който обхваща периода от 1. 10. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. констатира, ... Прочети още
 • img_6390 Липсата на кадри създава проблеми във водния сектор (13 февруари, 2017 | 17:53) - Липсата на квалифицирани кадри във водния сектор ще доведе до проблеми при изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиоративното и хидротехническо строителство. „Без кадри не може да се осъществи качество в нито една дейност“, обясни министърът на околната среда ... Прочети още
 • 20150417_105206 Министър Ирина Костова ще даде пресконференция (13 февруари, 2017 | 11:38) - Министърът на околната среда и водите в служебното правителство Ирина Костова ще представи на пресконференция  екипа си, ресорите на заместник-министрите и основните задачи в управлението. Срещата с медиите ще се състои на 14 февруари (вторник), от 11 часа, в зала 103 на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ – 22.
 • bulgaria_4-reka Министър Ирина Костова издаде заповед за проверки на речните корита за замърсявания (10 февруари, 2017 | 14:40) - Министърът на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед за осъществяване на проверки за наличието на нерегламентирани сметища по реките. Те ще бъдат извършени на два етапа от Регионалните инспекции по околна среда и води до април. Първият етап е превантивен, до 17 февруари директорите на РИОСВ ще дадат предписания на всички кметове на ... Прочети още
 • 20150417_105144 Няма изменение на радиационния гама-фон, сочат данните от  ИАОС (9 февруари, 2017 | 17:55) - По данни на Агенцията за ядрено регулиране на 9 февруари 2017 г. в 10.15 часа в турбинната зала на първи блок във френската АЕЦ „Фламанвил“ е възникнал взрив, последван от пожар. В тази връзка МОСВ информира, че е изградило и поддържа чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на ... Прочети още
 • za-saita Нова информационна система за състоянието на градските екосистеми ще подпомага властите при тяхното управление (9 февруари, 2017 | 15:11) - ГИС-базирана информационна система за състоянието и екосистемните услуги в урбанизираните територии ще подпомага местните, регионални и национални административни структури при управлението и планирането на урбанизираните територии. Тя е създадена в изпълнение на проект TUNESinURB, финансиран по програма БГ03 на Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. Проектът се изпълнява от Института за гората ... Прочети още
 • talin2 Министър Костова участва в първата среща на екоминистрите от Тройката в Талин (8 февруари, 2017 | 15:26) - Днес министърът на околната среда и водите Ирина Костова участва в първата среща на министрите на околната среда на Естония, България и Австрия, която се провежда в столицата на Естония, Талин. Трите страни формират т. нар. „Тройка“, която предстои да поеме председателството на Съвета на ЕС в периода 1 юли 2017 г.- 31 декември 2018 ... Прочети още
 • p1030300 Международна научна конференция обсъди състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, предоставяни от тях (8 февруари, 2017 | 12:37) - 133-ма учени от 21 страни бяха посрещнати от българските им колеги в София на Международната научна конференция „Науката в действие“. Двудневният форум се провежда по проект MetEcoSMap, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). МОСВ представи напредъка по проекта, който има за цел разработването на Методологична рамка за оценка и картиране на екосистемите ... Прочети още
 • 345345 ЕК с първи доклад за България в областта на околната среда (7 февруари, 2017 | 18:12) - Европейската комисия извърши преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и изготви доклади за всички държави-членки на ЕС, като очерта общите предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати във всички сектори на околната среда. Според доклада страната ни е постигнала висока степен на съответствие ... Прочети още
 • 25293245 Комплексните и значими язовири са пълни на 54 % (7 февруари, 2017 | 16:20) -              Към 7 февруари в комплексните и значими язовири има 3 506,6 млн. куб. м вода, което представлява 54 % от сумата на общите им обеми. Това гарантира задоволяване на водопотреблението и същевременно осигурява достатъчен свободен обем за поемане на водите от предстоящото снеготопене и пролетното пълноводие. Според основното им ... Прочети още
 • kostova-1 Министър Костова ще участва в първата среща на министрите на околната среда на Тройката (7 февруари, 2017 | 13:44) - Министър Ирина Костова ще участва в първата среща на министрите на околната среда на Естония, България и Австрия на 8 февруари в Талин. Трите страни формират т. нар. „Тройка“, която предстои да поеме председателството на Съвета на ЕС в периода 1 юли 2017 г.- 31 декември 2018 г. На срещата министрите ще обсъдят дългосрочните цели ... Прочети още
 • 20150417_105206 Премиерът назначи замeстник-министри в МОСВ (3 февруари, 2017 | 12:29) - За заместник-министри в Министерството на околната среда и водите служебният министър-председател Огнян Герджиков назначи Мариела Начева и Ренета Колева. Заместник-министър Начева е магистър по финанси от УНСС. Има международна следдипломна специализация в Япония по „Глобален мениджмънт и лидерство“. Има опит в управлението на проекти в сектор „Води“, както и в областта на управление на отпадъците. ... Прочети още
 • desktopprint-pdf 2 февруари e Световният ден на влажните зони (30 януари, 2017 | 13:53) - Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от ... Прочети още
 • 16252001_616978475173126_2137769434762163323_o Наръчник с 37 инвазивни вида за ЕС ще бъде издаден на български език (29 януари, 2017 | 10:27) - Наръчник за разпознаването на 37 инвазивни вида за Европейския съюз ще бъде издаден през пролетта на 2017 г. в изпълнение на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS). Той се реализира по програма БГ03 “Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм ... Прочети още
 • img_6337 Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова встъпи в длъжност (27 януари, 2017 | 14:01) - Оперативна програма „Околна среда“ ще бъде приоритет на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова. Това заяви тя на церемонията, в която получи символичния ключ за МОСВ от досегашния министър Ивелина Василева. „Да пазите ведомството, гордея се с експертизата и професионализма на колегите“, каза Ивелина Василева. „Имах честта да бъда част от този ... Прочети още
 • 2 МОСВ ще финансира и купуването на електрически микробуси (25 януари, 2017 | 17:46) - Пилотната програма на Министерството на околната среда и водите за насърчаване на използването на електрически превозни средства се разширява през тази година с възможността за купуване и на електрически микробуси. Това обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Досега общинските и държавни администрации имаха право да кандидатстват за субсидия при купуването ... Прочети още
 • 20150417_105206 Министър Василева: В язовирите има достатъчно вода, няма опасност от кризи (25 януари, 2017 | 15:15) - „В язовирите има достатъчно вода и няма опасност от кризи. Хората трябва да са спокойни, че са гарантирани водоснабдяването на населените места и напояването. В същото време има достатъчно свободен обем, за да бъдат поети  количествата от пролетното снеготопене“. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. По данни на Националния институт по ... Прочети още
 • 20150417_105144 Снежните запаси във водосборите на енергийните язовири са два пъти повече от 2016 г. (24 януари, 2017 | 17:31) - След обилните снеговалежи, водният обем от снежните запаси във водосборите на енергийните язовири се изчислява на 783 млн. куб. м. Това е два пъти повече от същия период на м. г., когато е бил 387 млн. куб. м. Наличието на два пъти по-голям снежен запас ще осигури достатъчен приток и ще гарантира потреблението. В същото ... Прочети още
 • vasileva_02 Министър Ивелина Василева ще даде пресконференция (24 януари, 2017 | 15:03) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде пресконференция за финансираните от Националния доверителен екофонд програми на МОСВ за минералните води и за насърчаване на използването на екологични превозни средства. Министърът ще обяви одобрените общински проекти, кандидатствали по пилотната схема за разработване на находищата на минерални води. Брифингът ще е на 25 януари ... Прочети още
 • 111 МОСВ осигури 17 млн. лева за институтите на БАН през последните две години (23 януари, 2017 | 15:27) - През последните две години МОСВ и БАН работиха по реализацията на много проекти, общо 17 млн. лева е финансирането, осигурено чрез МОСВ за институтите на БАН. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на фотографска изложба в БАН, част от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с ... Прочети още
 • vasileva_02 Министър Ивелина Василева открива фотографска изложба (22 януари, 2017 | 12:15) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие фотографска изложба, част от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)”. Проявата е на 23 януари (понеделник), от 11 часа, във фоайето на централната сграда на БАН. Проектът SPA-EcoServices се реализира със средства от Финансовия механизъм на ... Прочети още
 • 1 В присъствието на премиера министър Василева подписа договорите за водните проекти на Приморско и Айтос (21 януари, 2017 | 13:08) - 22, 27 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция на Приморско и Китен. Безвъзмездното финансиране е в размер на близо 17 млн. лв. С проекта ще бъде увеличен капацитетът на пречиствателната станция. Съоръжението, макар и частично реконструирано през годините, трудно поема голямото натоварване през летния туристически сезон. „Подписахме поредния договор ... Прочети още
 • 53745eab96b66dc500ba9a9214f651e5 Промени в Наредбата за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест (20 януари, 2017 | 14:05) - Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 (19.12.2013) за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци, подписана от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, днес бе обнародвана в „Държавен вестник“. Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са ... Прочети още
 • vasileva_02 Министър Василева подписва договорите за водните проекти на Приморско и Айтос (20 януари, 2017 | 13:09) - На 21 януари 2017 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде старт на проектите за изграждане на водните цикли на Приморско и Айтос. Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кмета на Приморско Димитър Германов ще бъде подписан в 9,30 ч ... Прочети още
 • 1 Министър Василева даде старт на водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия (18 януари, 2017 | 15:47) - Министърът на околната и водите Ивелина Василева и премиерът Бойко Борисов дадоха старт на проекта за водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия. Договорът е на стойност 117 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ „Това е най-мащабният проект по новата програма, безвъзмездната финансова помощ по него е 88 млн. ... Прочети още
 • img_9650 Министър Василева дава старт на водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия   (17 януари, 2017 | 15:16) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Плевен Георг Спартански  и кметът на Долна Митрополия - Поля Цоновска, ще подпишат договор за изграждане на интегрирания воден цикъл на двете общини. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Подписването ще се състои на 18 януари 2016 г., сряда, от 13 ... Прочети още
 • 2 МОСВ дава 3,5 млн. лв. за чиста околна среда (17 януари, 2017 | 13:00) - За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието ... Прочети още
 • 222 МОСВ ще осигури 240 млн. лева във Фонда на фондовете за гаранции и кредити при реализацията на ВиК проекти (16 януари, 2017 | 14:36) - Предвижда се МОСВ да подпише финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ), нар. накратко Фонд на фондовете, с което да му предостави 10 процента от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в рамките на форум „Планът ... Прочети още
 • 20150417_105144 ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРН и на Морската стратегия (12 януари, 2017 | 15:47) - След потвърждението от Европейската комисия, че са изпълнени произтичащите от европейското законодателство ангажиментите за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), МОСВ получи  същото потвърждение от Комисията и за още два типа стратегически документа. С приемането на първите Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и на Морската стратегия на България, ... Прочети още
 • %d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8e%d0%bf%d0%b5 Министър Василева отхвърли жалбата на „Монтюпе“ за спиране на инсталацията за леене на алуминий (11 януари, 2017 | 16:04) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отхвърли жалбата на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед на РИОСВ – Русе от ноември м. г. Тогава екоинспекцията спря експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части „Монтюпе“ ЕООД. Министърът потвърди като правилна и законосъобразна Заповед ... Прочети още
 • 20150417_105206 МОСВ продължава програмите си за саниране и за електромобили с бюджет от 15, 298 млн. лв. от търговия с парникови газове (11 януари, 2017 | 14:59) -  Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две свои успешни програми – за саниране на държавни и общински сгради и за купуване на електромобили от публичните институции. За целта МОСВ предостави на Националния доверителен екофонд за управление 15,298 млн. лв. Това стана с решение на правителството днес, определящо реда и начина за ... Прочети още
 • 20150417_105206 ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРБ (10 януари, 2017 | 16:16) - Европейската комисия днес потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде необходимата организация и след като на 28 ... Прочети още
 • podpisvane1 МОСВ осигури 52,4 млн. лв. за банкови гаранции на бенефициентите във Фонда на фондовете (10 януари, 2017 | 12:07) -     52,4 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще постъпят във Фонда на фондовете и ще се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Това предвижда финансовото споразумение, което беше подписано от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и изпълнителните директори на ФМФИБ Валери Белчев ... Прочети още
 • 15235375_589903034547337_7677430399547078605_o Сухи дърва и висококалорични въглища замърсяват въздуха по-малко и не ощетяват семейния бюджет (4 януари, 2017 | 14:03) - Използването на сухи дърва и висококалорични въглища за огрев намалява замърсяването на въздуха и същевременно не ощетява семейния бюджет. Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през зимния сезон е важно, защото широкото им използване е една от основните причини за повишаване на нивата на фини прахови частици във въздуха в страната, което има ... Прочети още
 • 2110504531 Яките и жилави клони на дряна са символ на здраве, издръжливост и дълголетие (31 декември, 2016 | 9:27) - Дрянът (Cornus mas) не е просто сурвакница, а дървото, което първо цъфти (февруари-март), но последно узрява – от август до октомври. У нас се среща в гори и храсталаци из цялата страна чак до 1300 м надморска височина. Дрянът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид, но има запазено място във фолклора. Той ... Прочети още
 • ecolabel_logo Три български фирми са отличени с екомаркировката на ЕС (30 декември, 2016 | 11:21) - Заводът за хартия Белово АД, „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД и „Биогланц“ ООД са българските производители отличени с екомаркировка. България няма национална екологична схема и екомаркировката на ЕС е единственият инструмент, чрез който родните производители демонстрират високи екологични показатели и качество на продуктите си. Екомаркировката гарантира на потребителите точна, научно обоснована информация за въздействието на продуктите ... Прочети още
 • 655-402-svlachishte 29 свлачища ще бъдат укрепени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (29 декември, 2016 | 16:50) - 29 свлачища ще бъдат укрепени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В други 26 ще бъдат изпълнени дейности във връзка с осигуряване на мониторинг на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнози за развитието им. Това ще стане със средства по новооткритата процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска ... Прочети още
 • 1 Министър Василева даде старт на проекта за водния цикъл на Добрич (29 декември, 2016 | 13:49) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Добрич Йордан Йорданов подписаха договор за изграждане на водния цикъл на града. На церемонията по подписването присъства министър-председателят Бойко Борисов. Проектът е на стойност 114 901 132 лв., от които 86 227 183 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна ... Прочети още
 • climate_waves-566x580 Историческото Парижко споразумение влиза в сила на 29 декември (29 декември, 2016 | 7:50) - Парижкото споразумение, ратифицирано от 43-ото Народно събрание на 21 октомври, влиза в сила за България на 29 декември 2016 г. От всички държави, които са го одобрили, то ще се изпълнява от 2021 г. Историческият документ от Париж е голяма крачка в борбата с изменението на климата. За първи път всичките 196 държави по Рамковата ... Прочети още
 • 12719181_1691386484453095_4887117887433400400_o МОСВ изпълни предварителните условия в Споразумението за партньорство между България и ЕК (28 декември, 2016 | 14:43) - Министерският съвет прие Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения за четирите района на басейново управление. Това са важни стратегически документи със срок на действие до 2021 г. С приемането им се изпълниха предварителните условия , за които МОСВ беше водещо ведомство за ползване на европейски средствата по ... Прочети още
 • dobrich Министър Василева и кметът на Добрич подписват договор за изграждане на водния цикъл на града (28 декември, 2016 | 12:49) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Добрич Йордан Йорданов ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изграждане на водния цикъл на града. Церемонията по подписването ще е на 29 декември 2016 г. от 9.30 ч в сградата на община Добрич. На ... Прочети още
 • img_20150407_104542 Одобрена е Морската стратегия на България (28 декември, 2016 | 12:39) - Министерският съвет прие Морската стратегия на Р България и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда, в изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Стратегията е разработена за морските води, включващи крайбрежните и териториалните води, и изключителната икономическа зона на България.За крайбрежните води тя ... Прочети още
 • breznik-2 МОСВ предоставя за управление 9 находища на минерална вода (28 декември, 2016 | 12:08) - Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева одобри списък на находищата на минерални води, които могат да се предоставят за управление от съответните общини за срок от 25 години. За включване в списъка тази година са предложени 9 находища на минерална вода  изключителна държавна собственост – „Ресен“ в община Велико Търново, „Китен“ в община ... Прочети още
 • walkers-and-runners-sm Все повече българи полагат грижи за по-чиста околна среда (27 декември, 2016 | 10:26) - Все повече българи (74 процента от запитаните) полагат усилия, за да живеeм в по-чиста околна среда. Това показва сравнение на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на МОСВ. МОСВ попита българите „Кои от начините за намаляване на замърсяването на въздуха прилагате във всекидневието си?“. ... Прочети още
 • snimka_3 Учени: Рибите и мидите ни са чисти (24 декември, 2016 | 10:19) - Общата концентрация на токсични химични елементи в черноморските и сладководни риби намалява и е под максимално допустимите граници, определени в ЕС. Това показват резултатите от едногодишно наблюдение на Черно море, река Дунав, крайбрежните езера - Варненско и Бургаско, както и язовир „Мандра“. За проучването са подбрани местни видове риби, разпространени в големи популации, които имат ... Прочети още
 • 20161123_133208 Девет общини са кандидатствали в МОСВ по програмата за развитие на минералните извори на тяхна територия (22 декември, 2016 | 9:28) - Девет общини са подали проектни документи за финансиране по пилотната програма на МОСВ за развитие на минералните извори на тяхна територия. Това са Минерални бани (област Хасково), Полски Тръмбеш, Сапарева баня, Панагюрище, Бургас, Разлог, Берковица, Велинград и Септември. По-голямата част от проектите са за изграждане на водопроводи и събирателни резервоари. Част от общините предвиждат инвестиции ... Прочети още
 • img_3337 Все повече хора обръщат гръб на найлоновите торбички (18 декември, 2016 | 13:22) - Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики. През март 36,4 % от запитаните казват, че се въздържат от ... Прочети още
 • yakoo-e-da-si-eko4 Поли Генова се включва в кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ (15 декември, 2016 | 12:24) - Българската звезда от Евровизия Поли Генова се включва в кампанията на Министерството на околната среда и водите „Яко е да си еко“. На 16 декември от 13,00 ч тя ще е специален гост на открит урок на екологична тема с участието на младия изпълнител Ангел Ковачев. Поли ще представи новата си песен „Моята природа“ пред ... Прочети още