РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ

В системата на МОСВ функционират 16 регионални инспекции: РИОСВ – Благоевград, РИОСВ – Бургас, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Враца, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ – Перник, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Смолян, РИОСВ – София, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково, РИОСВ – Шумен.

Регионалните инспекции са административни структури към Министерството, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Те осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области, като имат регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработват или участват в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провеждат на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата.

Контролните функции на РИОСВ се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. Контролните дейности са свързани с предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане, опазване на водите от замърсяване, спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, опазване качеството на атмосферния въздух.

РИОСВ извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания, контролират тяхното изпълнение, изискват справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти; съставят актове за установяване на административни нарушения; осъществяват достъп до обекти за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда; изискват и получават съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица; участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда; налагат принудителни административни мерки.

Информационните функции на РИОСВ включват предоставяне на информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда, поддържане на регистри и бази данни.