МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 1 до 10 от 192
id
Заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
  
240

„Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по ОПОС.....“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. през 2017 г. и 2018 г.“

25.09.2017 30.09.2020
239

„Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО ......“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и брикети, получени от слънчогледови люспи и за пелети и брикети, получени от нетретирани дървесни отпадъци“

13.09.2017 31.10.2020
237

„Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

05.09.2017 30.09.2020
236

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на МОСВ чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на Министерството на околната среда и водите чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

01.09.2017 30.09.2020
231

"Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита"

Обява за събиране на оферти с предмет: „Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита“

09.08.2017 31.08.2020
226

Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на МОСВ на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София

Обява за събиране на оферти с предмет: "Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София"

04.08.2017 04.08.2020
223

„Увеличение на обхвата на защита на данни на блоково ниво и подновяване/продължаване на софтуерна поддръжка от производителя за притежаван от министерството софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“.

Обява за събиране на оферти с предмет: „Увеличение на обхвата на защита на данни на блоково ниво и подновяване/продължаване на софтуерна поддръжка от производителя за притежаван от министерството софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“.

23.06.2017 25.07.2020
221

„Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – гр. Провадия“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – гр. Провадия“

03.07.2017 31.08.2020
220

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. „Илиянци“.

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. „Илиянци“.

02.06.2017 02.06.2020
217

„Доставка на нови и обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите софтуерни лицензи за виртуализация и предоставяне на техническа поддръжка от производителя VMware“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на нови и обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите софтуерни лицензи за виртуализация и предоставяне на техническа поддръжка от производителя VMware“

18.05.2017 31.05.2020
Министерство на околната среда и водите