МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 1 до 10 от 16
id
Заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
  
233

„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

Открита процедура с предмет: „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

12.08.2017 31.08.2020
232

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

Публично състезание с предмет: „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

15.08.2017 31.08.2020
230

„Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

Публично състезание с предмет: „Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

09.08.2017 31.08.2020
229

Пазарни консултации по обществена поръчка с предмет: „Изграждане и внедряване в експлоатация на информационна система Минерални води“

Договор № 33-11/07.04.2017 г.

07.04.2017 26.12.2017
228

„Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“, включваща две обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламни материали” Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

16.08.2017 30.09.2020
225

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

14.07.2017 31.08.2020
224

"Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

Публично състезание с предмет: "Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

06.07.2017 31.08.2020
212

„Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства“

„Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства“, включва 3 обособени позиции

06.05.2017 30.06.2020
211

Пазарни консултации по обществена поръчка с предмет: „Актуализация на методика за оценка на риска от наводнения, разработена на основание чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите“

Договор с № Д-30-30 от 31.03.2017 г.

04.04.2017 06.04.2020
210

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за участие в обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническa поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство AC2012“

„Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническа поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство AC2012“

24.03.2017 31.03.2020
Министерство на околната среда и водите