МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id
Заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
  
204

Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за МОСВ  ....."

Открита процедура с предмет: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

25.02.2017 31.03.2020
199

Пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“

Пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“

06.12.2016 29.02.2020
196

Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово"

  18.11.2016 16.11.2023
190

Открита процедура с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на МОСВ" с обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите“ с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Сключване на застраховка „Каско“ и „Злополука на местата“ на автомобилите на МОСВ“ Обособена позиция № 2: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за автомобилите на МОСВ“ Обособена позиция № 3: „Имуществено застраховане на сградите на МОСВ и подразделенията му в страната, които са публична държавна собственост” Обособена позиция № 4: „Сключване на застраховка „Трудова злополука“ на 249 служители на Изпълнителна агенция по околна среда“ Обособена позиция №: 5 „Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност“ на лаборатории от системата на МОСВ“

28.09.2016 31.01.2020
Министерство на околната среда и водите