МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 16 до 20 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
21 Открита процедура с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждит
Решение за откриване
Обявление да поръчка
Документация за участие
Приложения към документацията за участие
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на околната среда и водите” открита с Решение № 236/27.11.2013 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец август 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец януари 2016 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец април 2016 г. 
27.11.2013 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
22 Публична покана с предмет: „Обновяване и разширение на използваната от МОСВ-ЦУ файлова сървърна система“
Покана
Приложения към публичната покана
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 
Информация за приключване на договор
29.11.2013 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
23 Публична покана с предмет: „Закупуване на информационна система за управление на обществените поръчки“
Покана
Приложения към публичната покана
29.11.2013 31.12.2014 Обяви за събиране на оферти
24 Публична покана с предмет: "Калибриране на технически средства" с номер в РОП ID 9025544.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания по договори
Информация за приключване на договори
06.02.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
25 Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр.София,район „Сердика“,кв.„Илиянци“,

Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика“, кв. „Илиянци“, м. „НПЗ Илиянци – изток“, кв. 3, УПИ XVIII – 623 „за архив“, собственост на Министерство на околната среда и водите“, с уникален номер в регистъра на АОП - 9025702 от 11.02.2014г.
Покана
Информация към публичната покана
Приложения - схеми към информацията

11.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите