МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 21 до 25 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
26 Публична покана с предмет: "Сервизно обслужване на интегрираната файлова сървърна система" с номер в РОП ID 9025713.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
11.02.2014 04.03.2017 Обяви за събиране на оферти
27 Публична покана с предмет: "Възстановяване работата на ДОАС Свищов" с номер в РОП ID 9025798.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършено окончателно плащане по договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
Информация за приключване на договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
13.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
28 Открита процедура с предмет: ,,Оптимизиране на информационната система за отпадъци“
Решение № 23/14.02.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение 1
Разяснение 2
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец октомври
Информация за извършени плащания за месец април 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по договори № № Д-30-83 от 31.07.2014 г. и Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-83 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-84 от 31.07.2014 г. 
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор  с № Д-30-84/31.07.2014 г.
14.02.2014 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
29 Открита процедура с предмет: "Актуализация, модернизация и поддръжка на Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите"
Решение за промяна № 47/27.03.2014 г.
Решение за откриване № 42/14.03.2014
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
Информация за освободена гаранция за изпълнение
14.03.2014 12.06.2016 Обяви за събиране на оферти
30 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела“
Решение № 45/26.03.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 04.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Решение за промяна № 53/09.04.2014 г.
Решение за промяна № 55/17.04.2014 г.
Разяснение от 17.04.2014 г.
Решение за прекратяване № 66/30.04.2014 г.
26.03.2014 31.05.2015 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите