МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 26 до 30 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
31 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела“
Решение № 46/26.03.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 08.04.2014 г.
Разяснение от 15.04.2014 г.
Решение за прекратяване № 65/30.04.2014 г.
26.03.2014 31.05.2015 Обяви за събиране на оферти
32 Публична покана с предмет: „Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в министерство на околната среда и водите от служба по трудова медицина и провеждане на профилактични медицински прегледи” с номер в РОП ID 9028287
Покана
Информация към публичната покана
Приложения към публичната покана
Съобщение за техническа редакция
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за изпълнен договор 
15.04.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
33 Публична покана с предмет: “Закупуване на мултифункционални устройства и документни скенери за нуждите на МОСВ-ЦА и ВРБ” с номер в РОП ID 9028399
Покана
Информация към публичната покана
Приложения
17.04.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
34 Открита процедура с предмет: „Обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и на устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове и обезвреждане на отпадъци от химикали, намиращи се в н
Решение 56/22.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Решение за промяна № 71/07.05.2014 г.
Решение за промяна № 107/04.06.2014 г.
Разяснение от 04.06.2014 г.
Решение за промяна № 155/30.07.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване с № 75/23.03.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие
22.04.2014 23.03.2017 Обяви за събиране на оферти
35 Открита процедура с предмет: „Подобряване на общинския капацитет за разработване на програми за управление на отпадъците“
Решение № 60/28.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 13.05.2014 г.
Разяснение от 19.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършено плащане
Информация за изпълнен договор с № Д-30-108/15.09.2014 г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора
28.04.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите