МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 36 до 40 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
41 Открита процедура с предмет: „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в периода на първия ПУРБ“
Решение № 68/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 16.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец април 2015 г.
30.04.2014 30.09.2017 Обяви за събиране на оферти
42 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“
Решение № 64/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
30.04.2014 30.09.2018 Обяви за събиране на оферти
43 Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав, в района на АЕЦ „Козлодуй”
Решение № 77/10.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършено второ плащане по договор
10.05.2014 13.09.2017 Обяви за събиране на оферти
44 Открита процедура с предмет: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“
Решение № 81/12.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Решение за промяна № 96/27.05.2014 г. 
Разяснение от 30.05.2014 г.
Разяснение от 09.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г.
12.05.2014 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
45 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“
Решение № 83/13.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Решение за промяна № 95/27.05.2014 г. 
Разяснение от 03.06.2014 г.
Разяснение от 09.06.2014 г.
Разяснение от 10.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване на процедурата № 58 от 25.03.2015 г. 
Информация за освободени гаранции за участие
13.05.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите