МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 41 до 45 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
46 Открита процедура с предмет: „Икономически анализ на водоползването за периода 2008- 2012 г. и прогнози до 2021 г.”
Решение № 86/16.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 22.05.2014 г.
Разяснение от 30.05.2014 г.
Разяснение от 30.05.2014 г.
Разяснение от 03.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец април 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец август 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г.
Информация за изпълнението на договор с № Д-30-109 от 15.09.2014г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор с № Д-30-109/15.09.2014г.
16.05.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
47 Открита процедура с предмет: “Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води”
Решение № 87/16.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 04.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
16.05.2014 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
48 Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции“
Решение № 89/19.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 03.06.2014 г.
Разяснение от 03.06.2014 г.
Решение № 124/27.06.2014 г. за прекратяване на обособена позиция № 5.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
19.05.2014 30.12.2016 Обяви за събиране на оферти
49 Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА ГИС СОФТУЕР В ИАОС – ARCGIS SERVER ADVANCED ENTERPRISE” с номер в РОП ID 9029451
Покана
Информация към публичната покана
Приложения
Информация за приключване на договор № Д-31-10 от 20.06.2014 г.
19.05.2014 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
50 Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“
Решение № 90/20.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освободени гаранции за участие
Информация за извършено авансово плащане по договор
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
20.05.2014 24.09.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите