МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 46 до 50 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
51 Публична покана с предмет: „Разработване на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г."
Публична покана с предмет: „Разработване  на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците  за периода 2014-2020 г."
21.05.2014 29.05.2014 Обяви за събиране на оферти
52 Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и обучение за работа с апаратурата”
Решение № 91/21.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 20.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освобождаване на гаранции за участие
Информация за извършени авансови плащания по договори
Информация за извършено авансово плащане по договор
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Договор с № Д-30-116/19.09.2014 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Договор с № Д-30-117/19.09.2014 г.
21.05.2014 29.09.2017 Обяви за събиране на оферти
53 Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма”
Решение № 93/23.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освобождаване на гаранции за участие
Информация за извършено авансово плащане по договор
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Договор с № Д-30-114/18.09.2014 г. 
23.05.2014 18.09.2017 Обяви за събиране на оферти
54 Открита процедура с предмет: „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”
Решение № 105/02.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Решение за промяна № 116/17.06.2014 г.
Разяснение от 23.06.2014 г.
Разяснение от 02.07.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освобождаване на гаранции за участие
Информация за извършено първо междинно плащане по договора
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
02.06.2014 17.01.2017 Обяви за събиране на оферти
55 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела“
Решение № 108/04.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 19.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване на процедурата № 64 от 25.03.2015 г. 
04.06.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите