МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
56 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела“
Решение № 110/10.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване на процедурата № 66 от 25.03.2015 г.
10.06.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
57 Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри“
Решение № 111/10.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
10.06.2014 31.10.2016 Обяви за събиране на оферти
58 Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони“
Решение № 114/12.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършено плащане по договора
Информация за извършено второ плащане по договора
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с № Д-33-27 от 17.09.2014 г. 
12.06.2014 04.11.2019 Обяви за събиране на оферти
59 Открита процедура с предмет: „Закупуване на компютърна техника и сървърно оборудване за нуждите на МОСВ-ЦА и ВРБ“
Решение № 115/13.06.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освободена гаранция за участие
13.06.2014 01.04.2019 Обяви за събиране на оферти
60 „Планиране и осъществяване на рекламна кампания в печатните медии за отразяване напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2014 г.“.
„Планиране и осъществяване на рекламна кампания в печатните медии за отразяване напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2014 г.“.
Публична покана, Информация, Техническа спецификация и Методика
Приложение/Образци
17.06.2014 24.06.2014 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите