МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 6 до 10 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
10 Публична покана за строителство: "Отстраняване на дефекти и довършване на оставащи работи във връзка с изпълнение на договор EUROPEAID/115682/D/W/BG - Събиране и пречистване на отпадъчни води в гр. Търговище, България"
Публична покана, Документи,
05.06.2013 01.07.2013 Обяви за събиране на оферти
11 Открита процедура с предмет: Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: „Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбо¬про¬вод под дъното на Варненското езеро"
документация
11.06.2013 15.07.2013 Обяви за събиране на оферти
13 Закупуване и доставка на високопроходими автомобили и високопроходими лекотоварни автомобили
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/avtomobili.zip
26.07.2013 19.08.2013 Обяви за събиране на оферти
14 „Организационно - техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/K_Nab._dok_final.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
15 „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/analiz_ocenka_risk.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите