МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 4
заглавие Публична покана с предмет: „Организиране и обезпечаване на събитие - техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
съдържание
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/Dokumentacia-Komitet-nabludenie.rar
актуална от 03.04.2013
актуална до 11.04.2013
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите