МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 5
заглавие Открит конкурс за проект: "Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”"
съдържание
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/os3.7z
актуална от 27.03.2013
актуална до 20.05.2013
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите