МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 7
заглавие Открита процедура с предмет: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение
съдържание
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/BIO_25.04.13.rar
актуална от 25.04.2013
актуална до 06.06.2013
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите