МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 9
заглавие Публична покана: Строителен надзор при отстраняване на дефекти установени в периода на отстраняване на дефекти за обект "Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското
съдържание
Покана и приложения
актуална от 27.05.2013
актуална до 10.06.2013
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите