МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 1 до 10 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
240

„Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по ОПОС.....“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. през 2017 г. и 2018 г.“

25.09.2017 30.09.2020 Обяви за събиране на оферти
239

„Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО ......“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и брикети, получени от слънчогледови люспи и за пелети и брикети, получени от нетретирани дървесни отпадъци“

13.09.2017 31.10.2020 Обяви за събиране на оферти
237

„Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

05.09.2017 30.09.2020 Обяви за събиране на оферти
236

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на МОСВ чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на Министерството на околната среда и водите чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

01.09.2017 30.09.2020 Обяви за събиране на оферти
228

„Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“, включваща две обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламни материали” Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

16.08.2017 30.09.2020 Процедури
232

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

Публично състезание с предмет: „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

15.08.2017 31.08.2020 Процедури
233

„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

Открита процедура с предмет: „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

12.08.2017 31.08.2020 Процедури
234

 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

11.08.2017 08.01.2021 ЦООП
230

„Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

Публично състезание с предмет: „Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

09.08.2017 31.08.2020 Процедури
231

"Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита"

Обява за събиране на оферти с предмет: „Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита“

09.08.2017 31.08.2020 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите