МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 101 до 110 от 193
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
102 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“   05.02.2015 31.03.2017 Обяви за събиране на оферти
103 Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”

Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-32-14 от 19.08.2014г.

30.01.2015 31.08.2017 Обяви за събиране на оферти
101 Публична покана с предмет: „Разработване на докладвания на националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове съгласно изискванията на член 14 от Регламент (ЕС) № 525/2013 и докладване за текущите и бъдещи действия на национално ниво в секто

„Разработване на докладвания на националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове съгласно изискванията на член 14 от Регламент (ЕС) № 525/2013 и докладване за текущите и бъдещи действия на национално ниво в сектор „Земеползване, промени в земеползването и горското стопанство“ съгласно изискванията на член 10 от Решение № 529/2013/ЕС“

22.01.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
96 Открита процедура с предмет: „Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацит

„Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-11-3 от 01.10.2014 г.

16.01.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
100 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 3 „Доставка на различни видове копирна принтерна и факс хартия за офиса“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
99 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
98 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
95 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: ''Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства'' по рамково споразум

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 12.01.2015 г., във времето от 9,00 ч. до 17,30 ч., в сектор „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 13.01.2015 г. от 14,00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: ''Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства'' по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-47/03.11.2014 г.

05.01.2015 05.01.2017 Обяви за събиране на оферти
94 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1:,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 12.01.2015 г., във времето от 9,00 ч. до 17,30 ч., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 13.01.2015 г. от 11,00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: „Доставка на тонери за  копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1:,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-46/03.11.2014 г.

05.01.2015 05.01.2017 Обяви за събиране на оферти
93 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 06.01.2015 г., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 07.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-45/14.10.2014 г.

22.12.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите