МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 101 до 110 от 205
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
115 Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване – профилактика, поддръжка и ремонт на климатиците (климатични системи – инсталации), монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите“   17.03.2015 30.04.2017 Обяви за събиране на оферти
114 Предварително обявление за услуги
Развитие на управленски подход за управление изпълнението на НПРД и за управление на мрежата НАТУРА 2000
Център за управление на водите в басейна на река "Искър", като първи етап от "Национална система за управление на водите в реално време"
05.03.2015 05.03.2016 Предварително обявление
113 Предварително обявление за строителство
Изграждане на нова - триетажна сграда за архивохранилище на МОСВ, София, кв. Илиянци
05.03.2015 05.03.2016 Предварително обявление
112 Предварително обявление за услуги
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги” 
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
111 Предварително обявление за доставки
Доставка на лятно и зимно теренно облекло за служителите - паркова охрана
Закупуване на автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
110 Предварително обявление за услуги финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Строителен надзор при закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Дряново, област Севлиево
Проучване съответствието на течната, твърдата и газообразната фракция, получени при пиролиза на пластмаса, биомаса и RDF с условията на чл.5, ал.1 от ЗУО и при установяване на съответствие – разработване на национални критерии за „край на отпадъка“ по отношение на материалите, получени от процеса на пиролиза на пластмаса , биомаса и RDF
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
109 Предварителни обявления за строителство финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово
Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Дряново, област Севлиево
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
108 Предварителни обявления за строителство финансирано от Министерството на финансите
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД –  гр. Провадия
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим” АД –  гр. Девня
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
107 Предварително обявление за услуги финансирани от Министерството на финансите
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор по Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД –  гр. Провадия
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор по Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Агрополихим” АД –  гр. Девня 
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
106 Публична покана с предмет: “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение на проект "Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС", договор № 14-11-3/01.

“Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение  на проект  "Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС", договор № 14-11-3/01.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”

25.02.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите