МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 101 до 110 от 188
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
99 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
98 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
95 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: ''Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства'' по рамково споразум

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 12.01.2015 г., във времето от 9,00 ч. до 17,30 ч., в сектор „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 13.01.2015 г. от 14,00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: ''Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства'' по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-47/03.11.2014 г.

05.01.2015 05.01.2017 Обяви за събиране на оферти
94 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1:,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 12.01.2015 г., във времето от 9,00 ч. до 17,30 ч., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 13.01.2015 г. от 11,00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: „Доставка на тонери за  копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1:,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-46/03.11.2014 г.

05.01.2015 05.01.2017 Обяви за събиране на оферти
93 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 06.01.2015 г., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 07.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-45/14.10.2014 г.

22.12.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
92 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 06.01.2015 г., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 07.01.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали” по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-44/14.10.2014 г. 

22.12.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
91 Открита процедура с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на 24 броя автомобили на МОСВ-ЦА, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“, включваща 8 обособени позиции   12.12.2014 29.12.2017 Обяви за събиране на оферти
90 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” по рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: До 17.00 часа 08.12.2014 г. в отдел “Канцелария и обслужване на едно гише” в Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер

Дата, час и място за отваряне на представените оферти – на 09.12.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилипо сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР – 48/04.11.2014 г.

01.12.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
89 Публична покана с предмет: „Разработване на национални критерии за „край на отпадъка“ за излезлите от употреба гуми“   27.11.2014 15.09.2016 Обяви за събиране на оферти
88 Процедура на договаряне без обявление: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и две жилищни помещения на МОСВ в гр. София.   24.11.2014 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите