МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 101 до 110 от 197
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
107 Предварително обявление за услуги финансирани от Министерството на финансите
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор по Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД –  гр. Провадия
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор по Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Агрополихим” АД –  гр. Девня 
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
106 Публична покана с предмет: “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение на проект "Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС", договор № 14-11-3/01.

“Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение  на проект  "Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС", договор № 14-11-3/01.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”

25.02.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
105 Публична покана с предмет: „Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите“   18.02.2015 31.05.2016 Обяви за събиране на оферти
104 Открита процедура с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр.Девня и на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“ по обособени пози

„Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр. Девня  и на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: ,,Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“;

Обособена позиция 2: ,,Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 ,,Построяване на ново депо за отпадъци“)

17.02.2015 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
102 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“   05.02.2015 31.03.2017 Обяви за събиране на оферти
103 Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”

Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-32-14 от 19.08.2014г.

30.01.2015 31.08.2017 Обяви за събиране на оферти
101 Публична покана с предмет: „Разработване на докладвания на националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове съгласно изискванията на член 14 от Регламент (ЕС) № 525/2013 и докладване за текущите и бъдещи действия на национално ниво в секто

„Разработване на докладвания на националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове съгласно изискванията на член 14 от Регламент (ЕС) № 525/2013 и докладване за текущите и бъдещи действия на национално ниво в сектор „Земеползване, промени в земеползването и горското стопанство“ съгласно изискванията на член 10 от Решение № 529/2013/ЕС“

22.01.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
96 Открита процедура с предмет: „Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацит

„Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-11-3 от 01.10.2014 г.

16.01.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
100 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 3 „Доставка на различни видове копирна принтерна и факс хартия за офиса“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
99 Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“   15.01.2015 15.01.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите