МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 181 до 190 от 205
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
30 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела“
Решение № 45/26.03.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 04.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Решение за промяна № 53/09.04.2014 г.
Решение за промяна № 55/17.04.2014 г.
Разяснение от 17.04.2014 г.
Решение за прекратяване № 66/30.04.2014 г.
26.03.2014 31.05.2015 Обяви за събиране на оферти
29 Открита процедура с предмет: "Актуализация, модернизация и поддръжка на Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите"
Решение за промяна № 47/27.03.2014 г.
Решение за откриване № 42/14.03.2014
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
Информация за освободена гаранция за изпълнение
14.03.2014 12.06.2016 Обяви за събиране на оферти
28 Открита процедура с предмет: ,,Оптимизиране на информационната система за отпадъци“
Решение № 23/14.02.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение 1
Разяснение 2
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец октомври
Информация за извършени плащания за месец април 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по договори № № Д-30-83 от 31.07.2014 г. и Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-83 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-84 от 31.07.2014 г. 
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор  с № Д-30-84/31.07.2014 г.
14.02.2014 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
27 Публична покана с предмет: "Възстановяване работата на ДОАС Свищов" с номер в РОП ID 9025798.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършено окончателно плащане по договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
Информация за приключване на договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
13.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
26 Публична покана с предмет: "Сервизно обслужване на интегрираната файлова сървърна система" с номер в РОП ID 9025713.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
11.02.2014 04.03.2017 Обяви за събиране на оферти
25 Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр.София,район „Сердика“,кв.„Илиянци“,

Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика“, кв. „Илиянци“, м. „НПЗ Илиянци – изток“, кв. 3, УПИ XVIII – 623 „за архив“, собственост на Министерство на околната среда и водите“, с уникален номер в регистъра на АОП - 9025702 от 11.02.2014г.
Покана
Информация към публичната покана
Приложения - схеми към информацията

11.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
24 Публична покана с предмет: "Калибриране на технически средства" с номер в РОП ID 9025544.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания по договори
Информация за приключване на договори
06.02.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
23 Публична покана с предмет: „Закупуване на информационна система за управление на обществените поръчки“
Покана
Приложения към публичната покана
29.11.2013 31.12.2014 Обяви за събиране на оферти
22 Публична покана с предмет: „Обновяване и разширение на използваната от МОСВ-ЦУ файлова сървърна система“
Покана
Приложения към публичната покана
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 
Информация за приключване на договор
29.11.2013 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
21 Открита процедура с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждит
Решение за откриване
Обявление да поръчка
Документация за участие
Приложения към документацията за участие
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на околната среда и водите” открита с Решение № 236/27.11.2013 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец август 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец януари 2016 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец април 2016 г. 
27.11.2013 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите