МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 181 до 190 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
43 Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав, в района на АЕЦ „Козлодуй”
Решение № 77/10.05.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършено второ плащане по договор
10.05.2014 13.09.2017 Обяви за събиране на оферти
42 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“
Решение № 64/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
30.04.2014 30.09.2018 Обяви за събиране на оферти
41 Открита процедура с предмет: „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в периода на първия ПУРБ“
Решение № 68/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 16.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец април 2015 г.
30.04.2014 30.09.2017 Обяви за събиране на оферти
40

Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води“


Решение № 69/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за освободени гаранции за участие 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

30.04.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
39 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“
Решение № 63/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Решение за промяна 72/07.05.2014 г.
Разяснение от 21.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
30.04.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
38 Открита процедура с предмет: „Оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ от категории ,,реки“, ,,езера“ и ,,преходни води“ и определяне на въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения“
Решение за промяна № 79/10.05.2014 г.
Решение № 67/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 27.05.2014 г.
Разяснение от 03.06.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване на процедурата № 60 от 25.03.2015 г. 
30.04.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
37 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“
Решение № 61/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Разяснение от 14.05.2014 г.
Разяснение от 19.05.2014 г.
Приложение към Разяснение от 19.05.2014 г.
Приложение към Разяснение от 19.05.2014 г.
Приложение към Разяснение от 19.05.2014 г.
Разяснение от 22.05.2014 г.
Информация за изпълнен договор с № Д-32-9 от 15.09.2014 г. 
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по договор № Д-32-9 от 15.09.2014 г. 
30.04.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
36 Открита процедура с предмет: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“
Решение № 62/30.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
КСС - 1
КСС - 1
Решение за промяна № 73/07.05.2014 г.
Разяснение от 27.05.2014 г.
Разяснение от 15.05.2014 г.
Разяснение от 23.05.2014 г.
Решение за промяна № 94/23.05.2014 г.
Разяснение от 30.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
30.04.2014 30.09.2017 Обяви за събиране на оферти
35 Открита процедура с предмет: „Подобряване на общинския капацитет за разработване на програми за управление на отпадъците“
Решение № 60/28.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 13.05.2014 г.
Разяснение от 19.05.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършено плащане
Информация за изпълнен договор с № Д-30-108/15.09.2014 г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора
28.04.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
34 Открита процедура с предмет: „Обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и на устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове и обезвреждане на отпадъци от химикали, намиращи се в н
Решение 56/22.04.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Решение за промяна № 71/07.05.2014 г.
Решение за промяна № 107/04.06.2014 г.
Разяснение от 04.06.2014 г.
Решение за промяна № 155/30.07.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за прекратяване с № 75/23.03.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие
22.04.2014 23.03.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите