МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 191 до 193 от 193
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
7 Открита процедура с предмет: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/BIO_25.04.13.rar
25.04.2013 06.06.2013 Обяви за събиране на оферти
4 Публична покана с предмет: „Организиране и обезпечаване на събитие - техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/Dokumentacia-Komitet-nabludenie.rar
03.04.2013 11.04.2013 Обяви за събиране на оферти
5 Открит конкурс за проект: "Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”"
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/os3.7z
27.03.2013 20.05.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите