МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 191 до 200 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
33 Публична покана с предмет: “Закупуване на мултифункционални устройства и документни скенери за нуждите на МОСВ-ЦА и ВРБ” с номер в РОП ID 9028399
Покана
Информация към публичната покана
Приложения
17.04.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
32 Публична покана с предмет: „Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в министерство на околната среда и водите от служба по трудова медицина и провеждане на профилактични медицински прегледи” с номер в РОП ID 9028287
Покана
Информация към публичната покана
Приложения към публичната покана
Съобщение за техническа редакция
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за изпълнен договор 
15.04.2014 30.04.2016 Обяви за събиране на оферти
31 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела“
Решение № 46/26.03.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 08.04.2014 г.
Разяснение от 15.04.2014 г.
Решение за прекратяване № 65/30.04.2014 г.
26.03.2014 31.05.2015 Обяви за събиране на оферти
30 Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела“
Решение № 45/26.03.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение от 04.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Разяснение от 08.04.2014 г.
Решение за промяна № 53/09.04.2014 г.
Решение за промяна № 55/17.04.2014 г.
Разяснение от 17.04.2014 г.
Решение за прекратяване № 66/30.04.2014 г.
26.03.2014 31.05.2015 Обяви за събиране на оферти
29 Открита процедура с предмет: "Актуализация, модернизация и поддръжка на Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите"
Решение за промяна № 47/27.03.2014 г.
Решение за откриване № 42/14.03.2014
Обявление
Документация за участие
Приложения
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
Информация за освободена гаранция за изпълнение
14.03.2014 12.06.2016 Обяви за събиране на оферти
28 Открита процедура с предмет: ,,Оптимизиране на информационната система за отпадъци“
Решение № 23/14.02.2014 г.
Обявление
Документация за участие
Приложения
Разяснение 1
Разяснение 2
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Информация за извършени плащания за месец октомври
Информация за извършени плащания за месец април 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по договори № № Д-30-83 от 31.07.2014 г. и Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-83 от 31.07.2014 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-85 от 31.07.2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за изпълнен договор с № Д-30-84 от 31.07.2014 г. 
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор  с № Д-30-84/31.07.2014 г.
14.02.2014 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
27 Публична покана с предмет: "Възстановяване работата на ДОАС Свищов" с номер в РОП ID 9025798.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършено окончателно плащане по договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
Информация за приключване на договор № Д-31-5/13.03.2014 г.
13.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
26 Публична покана с предмет: "Сервизно обслужване на интегрираната файлова сървърна система" с номер в РОП ID 9025713.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец септември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за изпълнен договор 
11.02.2014 04.03.2017 Обяви за събиране на оферти
25 Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр.София,район „Сердика“,кв.„Илиянци“,

Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика“, кв. „Илиянци“, м. „НПЗ Илиянци – изток“, кв. 3, УПИ XVIII – 623 „за архив“, собственост на Министерство на околната среда и водите“, с уникален номер в регистъра на АОП - 9025702 от 11.02.2014г.
Покана
Информация към публичната покана
Приложения - схеми към информацията

11.02.2014 31.03.2016 Обяви за събиране на оферти
24 Публична покана с предмет: "Калибриране на технически средства" с номер в РОП ID 9025544.
Покана
Информация към публичната покана
Информация за извършени плащания по договори
Информация за приключване на договори
06.02.2014 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите