МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 201 до 210 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
23 Публична покана с предмет: „Закупуване на информационна система за управление на обществените поръчки“
Покана
Приложения към публичната покана
29.11.2013 31.12.2014 Обяви за събиране на оферти
22 Публична покана с предмет: „Обновяване и разширение на използваната от МОСВ-ЦУ файлова сървърна система“
Покана
Приложения към публичната покана
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 
Информация за приключване на договор
29.11.2013 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
21 Открита процедура с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждит
Решение за откриване
Обявление да поръчка
Документация за участие
Приложения към документацията за участие
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на околната среда и водите” открита с Решение № 236/27.11.2013 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец август 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец януари 2016 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец април 2016 г. 
27.11.2013 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
20 Публична покана с предмет: „Специализирани програмни продукти за работа с ГИС“
Покана
Приложения към публичната покана
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
Информация за приключване на договор № Д-33-29/05.12.2013 г.
Информация за приключване на договор № Д-30-132/05.12.2013 г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
22.11.2013 31.12.2015 Обяви за събиране на оферти
19 Публична покана с предмет: „Софтуерни пакети за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)“
Покана
Приложения към поканата
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № Д-30-135/06.12.2013 г.
Информация за приключване на договор с № Д-30-135/06.12.2013 г.
22.11.2013 10.06.2016 Обяви за събиране на оферти
18 Публична покана с предмет: „Реконструкция и модернизация на съществуващо метално хале с цел създаване на архивно стопанство за нуждите на Министерството на околната среда и водите“
Покана
Приложения към публичната покана
 
22.11.2013 31.12.2014 Обяви за събиране на оферти
16 Публична покана с предмет: „Осъществяване на охрана физическа и със сигнално- охранителна техника(СОТ), разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Организиране и осъществяване на денонощна, невъоръжена, физическ
Покана
Приложения към поканата
Информация за извършени плащания за месец октомври
Информация за извършени плащания за месец ноември 
Информация за извършени плащания за месец декември
Информация за приключване на договор по обособена позиция 1
Информация за приключване на договори по обособени позиции 2 и 3
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение позиции 2 и 3
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение позиция 1
 
05.11.2013 03.01.2016 Обяви за събиране на оферти
17 Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване – профилактика, поддръжка и ремонт на климатиците (климатични системи – инсталации), монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите“
Покана
Приложения към поканата
Информация за извършени плащания за месец декември
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
Информация за приключване на договора
28.10.2013 31.12.2015 Обяви за събиране на оферти
15 „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/analiz_ocenka_risk.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
14 „Организационно - техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/K_Nab._dok_final.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите