МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 211 до 214 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
8 Открита процедура с предмет: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интер

Решение
Обявление
Документация за участие
Приложения
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
25.04.2013 30.11.2017 Обяви за събиране на оферти
7 Открита процедура с предмет: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/BIO_25.04.13.rar
25.04.2013 06.06.2013 Обяви за събиране на оферти
4 Публична покана с предмет: „Организиране и обезпечаване на събитие - техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/Dokumentacia-Komitet-nabludenie.rar
03.04.2013 11.04.2013 Обяви за събиране на оферти
5 Открит конкурс за проект: "Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”"
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/os3.7z
27.03.2013 20.05.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите