МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 61 до 70 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
174 Публично състезание с предмет: „Доставка на нови електрически и хибридни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой електрически автомобил“; Обособена поз

Публично състезание с предмет: „Доставка на нови електрически и хибридни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой електрически автомобил“;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1 брой хибриден автомобил“

20.06.2016 20.06.2019 Обяви за събиране на оферти
170 „Обслужване от служба по трудова медицина“ с обособени позиции Обособена позиция № 1 „Извършване на профилактични медицински прегледи за служителите, работещи в Централната администрация на Министерство на околната среда и водите (ЦА-МОСВ)” Обособена поз

(Прекратена) „Обслужване от служба по трудова медицина“ с обособени позиции Обособена позиция № 1 „Извършване на профилактични медицински прегледи за служителите, работещи в Централната администрация на Министерство на околната среда и водите (ЦА-МОСВ)” Обособена позиция № 2 „Избор на служба по трудова медицина  за служителите, работещи в Централната администрация на Министерство на околната среда и водите (МОСВ-ЦА)”

01.06.2016 30.05.2017 Обяви за събиране на оферти
169 Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67“   27.05.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
168 Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на хамалски услуги между и в административни сгради на Министерството на околната среда и водите, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22“.   25.05.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
167 Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на хамалски услуги между и в административни сгради на Министерството на околната среда и водите, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22“.   19.05.2016 16.05.2017 Обяви за събиране на оферти
164 Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“   14.04.2016 30.12.2022 Обяви за събиране на оферти
166 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Доставка на дисков масив“   14.04.2016 13.04.2017 Обяви за събиране на оферти
163 Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на док

Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище "Катунци", община Сандански, област Благоевград";
Обособена позиция № 2: "Изготвяне на обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище "Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград"

13.04.2016 30.06.2017 Обяви за събиране на оферти
160 Публична покана с предмет „Измервания на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети в битови отоплителни уреди“   13.04.2016 06.04.2017 Обяви за събиране на оферти
162 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка, профилактика, ремонт, демонтаж и монтаж на климатичните сплит-системи, монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите"   12.04.2016 31.05.2018 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите