МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 81 до 90 от 188
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
118 Публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги по извършване на невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. “Илиянци“   13.05.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
117 Публична покана с предмет: "Повишаване на капацитета и производителността на сървърен комплекс, осигуряващ функционирането на публични услуги и регистри в ЦА на МОСВ".   11.05.2015 30.06.2016 Обяви за събиране на оферти
116 Публична покана с предмет: „Изработка (дизайн, оформление, предпечат и печат) и доставка на рекламни и информационни материали, в изпълнение на мерките по информация и публичност по BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“
и програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ на ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.)“
30.04.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
115 Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване – профилактика, поддръжка и ремонт на климатиците (климатични системи – инсталации), монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите“   17.03.2015 30.04.2017 Обяви за събиране на оферти
114 Предварително обявление за услуги
Развитие на управленски подход за управление изпълнението на НПРД и за управление на мрежата НАТУРА 2000
Център за управление на водите в басейна на река "Искър", като първи етап от "Национална система за управление на водите в реално време"
05.03.2015 05.03.2016 Предварително обявление
113 Предварително обявление за строителство
Изграждане на нова - триетажна сграда за архивохранилище на МОСВ, София, кв. Илиянци
05.03.2015 05.03.2016 Предварително обявление
112 Предварително обявление за услуги
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги” 
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
111 Предварително обявление за доставки
Доставка на лятно и зимно теренно облекло за служителите - паркова охрана
Закупуване на автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
110 Предварително обявление за услуги финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Строителен надзор при закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Дряново, област Севлиево
Проучване съответствието на течната, твърдата и газообразната фракция, получени при пиролиза на пластмаса, биомаса и RDF с условията на чл.5, ал.1 от ЗУО и при установяване на съответствие – разработване на национални критерии за „край на отпадъка“ по отношение на материалите, получени от процеса на пиролиза на пластмаса , биомаса и RDF
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
109 Предварителни обявления за строителство финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово
Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Дряново, област Севлиево
27.02.2015 27.02.2016 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите