МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 81 до 90 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
151 Предварителни обявления за строителство
Закриване и рекултивация на съществуващо смeтище, разположено на територията на област Монтана, община Берковица
Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово
Саниране на административна сграда на Министерство на околната среда и водите, находяща се на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим” АД – гр. Девня
Изграждане на архивохранилище на Министерство на околната среда и водите, гр. София, кв. Илиянци
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
150 Предварителни обявления за доставки
Доставка на оборудване за нуждите на Програмния оператор по програми BG 02 и BG 03 на ФМ на ЕИП 2009-2014
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на ЦА на Министерството на околната среда и водите
Доставка на гориво за отопление на пет второстепенни разпоредиетели с бюджетни кредити от системата на Министерството на околната среда и водите
Закупуване на служебни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
149 Предварителни обявления за услуги
Организиране на събития, семинари и конференции във връзка с изпълнението на програми BG02 и BG03 на ФМ на ЕИП 2009-2014
Избор на консултанти специалисти по води и биологично разнообразие, които да подпомагат дейността на Програмния оператор
Изпълнение на дейности по управление на проект MetEcoSMAP
Обслужване на персонала на ЦА на МОСВ от Служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи
Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл и биогоривата вследствие на преки и непреки промени в земеползването
Разработване и издаване на Стратегия за опазване на биологичното разнообразие в Р България и Национален план за биологичното разнообразие 2016-2022 г.
Поддръжка на информационна система за защитени зони, изградена по проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“
Възлагане разработването и внедряването на нова електронна информационна система с база данни за предприятия с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и софтуер за оценка на риска
Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи, за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци
Строителен надзор на „Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово“
Възлагане от министъра на околната среда и водите на текущи проверки относно изпълнението на условията в издадените разрешения, поставените цели и изпълнението на изискванията, определени в ЗУО и в наредбите по чл. 13, ал. 1, в т.ч. проверка на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 и/или извършените разходи за дейности с отпадъци
Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции
Избор на оператор за доставка на мобилни комуникационни услуги за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
148 Публична покана с предмет: „Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“   22.02.2016 22.02.2017 Обяви за събиране на оферти
147 „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закон

„Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

18.02.2016 16.02.2017 Обяви за събиране на оферти
145 Публична покана с предмет: „Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“   15.02.2016 19.02.2017 Обяви за събиране на оферти
144 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Обработка и окомплектоване на документи на хартиен носител, с цел съхранението им в архива на Министерство на околната среда и водите"   04.02.2016 30.06.2017 Обяви за събиране на оферти
142 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3 ,,Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства” по рамково споразумение № СПОР-447/12.11.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg , секция „Дейности“, раздел „Мини-процедури“

Краен срок за подаване на оферти: до 21.12.2015 г. до 17,00 часа чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: офертите се отварят автоматично в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, след настъпване на системната дата и час за отварянето им т.е. на 22.12.2015 г. от 14,00 часа. 

15.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
143 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 ,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg, секция „Дейности“, раздел „Мини-процедури“

Краен срок за подаване на оферти: до 21.12.2015 г. до 17,00 часа чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: офертите се отварят автоматично в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, след настъпване на системната дата и час за отварянето им т.е. на 22.12.2015 г. от 11,00 часа. 

15.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
141 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 4 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 10.12.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 11.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

04.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите